Modern Dandy Statement - Sophia Wallace DeVohn - by Sophia Wallace Freeman - by Sophia Wallace Raadiy - by Sophia Wallace Kate - by Sophia Wallace DeVohn, Beauty - By Sophia Wallace Freeman Handsome- By Sophia Wallace Lovely Boy - By Sophia Wallace The Force that is DeVohn - By Sophia Wallace Kate, II - By Sophia Wallace Fine and Dandy - By Sophia Wallace Fine and Dandy - By Sophia Wallace The End